thai-language.comInternet resource
for the Thai language
Lookup:
» more options here
Browse

F.A.Q. Check out the list of frequently asked questions for a quick answer to your inquiry

e-mail the author
guestbook
site settings
site news
bulk lookup
Bangkok
Thanks for your

recent donations!

Narisa N. $+++!
John A. $+++!
Paul S. $100!
Mike A. $100!
Eric B. $100!
John Karl L. $100!
Don S. $100!
John S. $100!
Peter B. $100!
Ingo B $50
Peter d C $50
Hans G $50
Alan M. $50
Rod S. $50
Wolfgang W. $50
Bill O. $70
Ravinder S. $20
Chris S. $15
Jose D-C $20
Steven P. $20
Daniel W. $75
Rudolf M. $30
David R. $50
Judith W. $50
Roger C. $50
Steve D. $50
Sean F. $50
Paul G. B. $50
xsinventory $20
Nigel A. $15
Michael B. $20
Otto S. $20
Damien G. $12
Simon G. $5
Lindsay D. $25
David S. $25
Laurent L. $40
Peter van G. $10
Graham S. $10
Peter N. $30
James A. $10
Dmitry I. $10
Edward R. $50
Roderick S. $30
Mason S. $5
Henning E. $20
John F. $20
Daniel F. $10
Armand H. $20
Daniel S. $20
James McD. $20
Shane McC. $10
Roberto P. $50
Derrell P. $20
Trevor O. $30
Patrick H. $25
Rick @SS $15
Gene H. $10
Aye A. M. $33
S. Cummings $25
Will F. $20
Get e-mail

Sign-up to join our mail­ing list. You'll receive e­mail notification when this site is updated. Your privacy is guaran­teed; this list is not sold, shared, or used for any other purpose. Click here for more infor­mation.

To unsubscribe, click here.

คุณนรินทร์ศักดิ์พัวตระกูล อายุ 35 ปี จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา วท.บ. (ประมง)ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขน วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
khoonM naH rinM sakL phuaaM dtraL guunM aaM yooH bpeeM johpL bpaL rinM yaaM dtreeM jaakL saL thaaR banM thaehkF no:hM lo:hM yeeM raatF chaH mohngM khohnM witH thaH yaaM khaehtL phraH naH khaawnM seeR aL yootH thaH yaaM hanR dtraaM witH thaH yaaM saatL saL dtraL banM ditL bpraL mohngM bpaL rinM yaaM tho:hM jaakL maH haaR witH thaH yaaM laiM gaL saehtL saatL khaehtL baangM khaehnR waawM thaawM maawM witH thaH yaaM saatL gaanM bpraL mohngM
pronunciation guide
Phonemic Thaiคุน-นะ-ริน-สัก-พัว-ตฺระ-กูน-อา-ยุ-ปี-จบ-ปะ-ริน-ยา-ตฺรี-จาก-สะ-ถา-บัน-เทก-โน-โล-ยี-ราด-ชะ-มง-คน-วิด-ทะ-ยา-เขด-พฺระ-นะ-คอน-สี-อะ-ยุด-ทะ-ยา-หัน-ตฺรา-วิด-ทะ-ยา-สาด-สะ-ตฺระ-บัน-ดิด-ปฺระ-มง-ปะ-ริน-ยา-โท-จาก-มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ลัย-กะ-เสด-สาด-เขด-บาง-เขน-วอ-ทอ-มอ-วิด-ทะ-ยา-สาด-กาน-ปฺระ-มง
IPAkʰun náʔ rin sàk pʰuːa tràʔ kuːn ʔaː júʔ piː tɕòp pà rin jaː triː tɕàːk sà tʰǎː ban tʰêːk noː loː jiː râːt tɕʰá moŋ kʰon wít tʰá jaː kʰèːt pʰráʔ ná kʰɔːn sǐː ʔà jút tʰá jaː hǎn traː wít tʰá jaː sàːt sàʔ tràʔ ban dìt pràʔ moŋ pà rin jaː tʰoː tɕàːk má hǎː wít tʰá jaː laj kà sèːt sàːt kʰèːt baːŋ kʰěːn wɔː tʰɔː mɔː wít tʰá jaː sàːt kaːn pràʔ moŋ
Royal Thai General Systemkhun narinsak phuatrakun ayu pi chop parinya tri chak sathaban theknoloyi ratcha mongkhon witthaya khet phra nakhon si ayutthaya hantra witthaya satsatra bandit pramong parinya tho chak maha witthayalai kaset sat khet bangkhen wothomo witthaya sat kan pramong

 [example sentence]
definition
"Mr Narinsak Phuatradul is 35 years old; he completed his Bachelor of Science (Fishing) degree at the Ayuthiya campus of Ratchamonkol Institute of Technology and his Master of Science (Fishing Husbandry) degree at the Bang Kaen campus of Kasetsart University."

categories
componentsคุณ khoonM[singular and plural] you; your
นรินทร์ศักดิ์naH rinM sakLNarinsak [a Thai male given name]
พัวตระกูลphuaaM dtraL guunM[a Thai family name] Phuatrakul
อายุ aaM yooHage; aged
3535
ปี bpeeMyear; annum; annual
จบ johpLto end; to finish
ปริญญาตรีbpaL rinM yaaM dtreeMbachelor's degree
จาก jaakLfrom
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลsaL thaaR banM thaehkF no:hM lo:hM yeeM raatF chaH mohngM khohnMRajamangala Institute of Technology (former name of มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
วิทยาเขตwitH thaH yaaM khaehtL(academic) campus
พระนครศรีอยุธยาphraH naH khaawnM seeR aL yootH thaH yaaMAyutthaya, a province in central Thailand, the former capital city of the Siam Kingdom
หันตราhanR dtraaM[a subdistrict in Ayuthiya province] Hantra
วท.บ.witH thaH yaaM saatL saL dtraL banM ditL[abbreviation for วิทยาศาสตรบัณฑิต] B.Sc.
ประมง bpraL mohngMfishing; fishery
ปริญญาโทbpaL rinM yaaM tho:hMMaster's degree
จาก jaakLfrom
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์maH haaR witH thaH yaaM laiM gaL saehtL saatLKasetsart University
เขตบางเขนkhaehtL baangM khaehnR[administrative district of Bangkok] Bang Khen
วท.ม.waawM thaawM maawM[abbreviation for วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต] M.Sc.
วิทยาศาสตร์witH thaH yaaM saatLScience
การประมงgaanM bpraL mohngMfishing; fishing industry

click here to submit a correction, drawing, image, audio recording, or comment for this page

click here to e-mail this page to a friend

page cached 6/30/2022 12:13:06 PM   online source for this page
Copyright © 2022 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.