thai-language.comInternet resource
for the Thai language
Lookup:
» more options here
Browse

F.A.Q. Check out the list of frequently asked questions for a quick answer to your inquiry

e-mail the author
guestbook
site settings
site news
bulk lookup
Bangkok
Thanks for your

recent donations!

Narisa N. $+++!
John A. $+++!
Paul S. $100!
Mike A. $100!
Eric B. $100!
John Karl L. $100!
Don S. $100!
John S. $100!
Peter B. $100!
Ingo B $50
Peter d C $50
Hans G $50
Alan M. $50
Rod S. $50
Wolfgang W. $50
Bill O. $70
Ravinder S. $20
Chris S. $15
Jose D-C $20
Steven P. $20
Daniel W. $75
Rudolf M. $30
David R. $50
Judith W. $50
Roger C. $50
Steve D. $50
Sean F. $50
Paul G. B. $50
xsinventory $20
Nigel A. $15
Michael B. $20
Otto S. $20
Damien G. $12
Simon G. $5
Lindsay D. $25
David S. $25
Laurent L. $40
Peter van G. $10
Graham S. $10
Peter N. $30
James A. $10
Dmitry I. $10
Edward R. $50
Roderick S. $30
Mason S. $5
Henning E. $20
John F. $20
Daniel F. $10
Armand H. $20
Daniel S. $20
James McD. $20
Shane McC. $10
Roberto P. $50
Derrell P. $20
Trevor O. $30
Patrick H. $25
Rick @SS $15
Gene H. $10
Aye A. M. $33
S. Cummings $25
Will F. $20
Get e-mail

Sign-up to join our mail­ing list. You'll receive e­mail notification when this site is updated. Your privacy is guaran­teed; this list is not sold, shared, or used for any other purpose. Click here for more infor­mation.

To unsubscribe, click here.

ในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
naiM chuaangF wanM theeF mohkH gaL raaM khohmM jaL meeM fohnR dtohkL nakL theungR nakL maakF baangM haengL baawM riH waehnM jangM watL bpraL juaapL kheeM reeM khanR choomM phaawnM sooL raatF thaaM neeM naH khaawnM seeR thamM maH raatF phatH thaH loongM sohngR khlaaR bpatL dtaaM neeM yaH laaM naH raaM thiH waatF raH naawngM phangM ngaaM phuuM getL graL beeL dtrangM laeH saL dtuunM
pronunciation guide
Phonemic Thaiไน-ช่วง-วัน-ที่-มก-กะ-รา-คม-จะ-มี-ฝน-ตก-หฺนัก-ถึง-หฺนัก-มาก-บาง-แห่ง-บอ-ริ-เวน-จัง-หฺวัด-ปฺระ-จวบ-คี-รี-ขัน-ชุม-พอน-สุ-ราด-ทา-นี-นะ-คอน-สี-ทัม-มะ-ราด-พัด-ทะ-ลุง-สง-ขฺลา-ปัด-ตา-นี-ยะ-ลา-นะ-รา-ทิ-วาด-ระ-นอง-พัง-งา-พู-เก็ด-กฺระ-บี่-ตฺรัง-และ-สะ-ตูน
IPAnaj tɕʰûːaŋ wan tʰîː mók kà raː kʰom tɕàʔ miː fǒn tòk nàk tʰɯ̌ŋ nàk mâːk baːŋ hɛ̀ŋ bɔː ríʔ weːn tɕaŋ wàt pràʔ tɕùːap kʰiː riː kʰǎn tɕʰum pʰɔːn sùʔ râːt tʰaː niː ná kʰɔːn sǐː tʰam má râːt pʰát tʰá luŋ sǒŋ kʰlǎː pàt taː niː jáʔ laː ná raː tʰíʔ wâːt ráʔ nɔːŋ pʰaŋ ŋaː pʰuː kèt kràʔ bìː traŋ lɛ́ʔ sà tuːn
Royal Thai General Systemnai chuang wan thi mokkarakhom cha mi fon tok nak thueng nak mak bang haeng boriwen changwat prachuapkhirikhan chumphon suratthani nakhon sithammarat phatthalung songkhla pattani yala narathiwat ranong phangnga phuket krabi trang lae satun

 [example sentence]
definition
"Some portions of Prajuabkirikhan, Chumporn, Surathani, Nakornsrithammarat, Patalung, Songkla, Pattani, Yala, Narathiwat, Ranong, Phangnga, Phuket, Krabi, Trang, and Satul will experience moderate to heavy rains from January 4-5 2019."

categories
componentsใน naiMin; inside; within; amidst; into; on; at a particular time
ช่วง chuaangFperiod of time
วันที่wanM theeFthe date on a calendar
44
55
มกราคม mohkH gaL raaM khohmMJanuary
2562[Buddhist year] 2562 (2019 AD)
จะ jaL[imminent aspect marker]
มี meeM[existential construction] there is; there are
ฝนตกfohnR dtohkLit rains; rain falls
หนัก nakL[is] heavy; laden; fully loaded; weighing
ถึง theungRuntil; till; up to; towards; as far as; as many/much as; as long as
หนัก nakL[is] heavy; laden; fully loaded; weighing
มาก maakFmuch; many; very; more; so much; a great deal; seriously
บางแห่งbaangM haengLsomeplace; somewhere; some places
บริเวณ baawM riH waehnMarea; vicinity; zone; precinct; surroundings
จังหวัด jangM watLprovince, of which Thailand has 76
ประจวบคีรีขันธ์ bpraL juaapL kheeM reeM khanRPrachuap Khiri Khan, a province in central Thailand with a 1995 population of 461,016 (rank 54 of 76)
ชุมพร choomM phaawnMChumphon, a province in southern Thailand with a 1995 population of 432,867 (rank 57 of 76)
สุราษฎร์ธานี sooL raatF thaaM neeMSurat Thani, a province in southern Thailand with a 1995 population of 831,378 (rank 25 of 76)
นครศรีธรรมราชnaH khaawnM seeR thamM maH raatFNakhon Si Thammarat, a province in southern Thailand with a 1995 population of 1,488,947 (rank 6 of 76). The capital city, Nakhon Si Thammarat is a regional industrial center.
พัทลุง phatH thaH loongMPhattalung, a province in southern Thailand with a 1995 population of 491,326 (rank 48 of 76)
สงขลา sohngR khlaaRSongkhla, a province in southern Thailand with a 1995 population of 1,159,672 (rank 13 of 76)
ปัตตานี bpatL dtaaM neeMPattani, a province in southern Thailand with a 1995 population of 572,191 (rank 40 of 76)
ยะลา yaH laaMYala, a province in southern Thailand with a 1995 population of 399,364 (rank 60 of 76)
นราธิวาส naH raaM thiH waatFNarathiwat, a province in southern Thailand with a 1995 population of 619,311 (rank 36 of 76)
ระนอง raH naawngMRanong, a province in southern Thailand with a 1995 population of 143,397 (rank 76 of 76)
พังงา phangM ngaaMPhang Nga, a province in southern Thailand with a 1995 population of 224,500 (rank 70 of 76)
ภูเก็ต phuuM getLPhuket, a province in southern Thailand with a 1995 population of 207,777 (rank 74 of 76)
กระบี่ graL beeLKrabi, a province in southern Thailand with a 1995 population of 330,094 (rank 64 of 76)
ตรัง dtrangMTrang, a province in southern Thailand with a 1995 population of 560,887 (rank 42 of 76)
และ laeHand
สตูล saL dtuunMSatun, a province in southern Thailand with a 1995 population of 244,497 (rank 68 of 76)

click here to submit a correction, drawing, image, audio recording, or comment for this page

click here to e-mail this page to a friend

page cached 5/26/2024 7:52:32 PM   online source for this page
Copyright © 2024 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.