thai-language.comInternet resource
for the Thai language
Lookup:
» more options here
Browse

F.A.Q. Check out the list of frequently asked questions for a quick answer to your inquiry

e-mail the author
guestbook
site settings
site news
bulk lookup
Bangkok
Thanks for your

recent donations!

Narisa N. $+++!
John A. $+++!
Paul S. $100!
Mike A. $100!
Eric B. $100!
John Karl L. $100!
Don S. $100!
John S. $100!
Peter B. $100!
Ingo B $50
Peter d C $50
Hans G $50
Alan M. $50
Rod S. $50
Wolfgang W. $50
Bill O. $70
Ravinder S. $20
Chris S. $15
Jose D-C $20
Steven P. $20
Daniel W. $75
Rudolf M. $30
David R. $50
Judith W. $50
Roger C. $50
Steve D. $50
Sean F. $50
Paul G. B. $50
xsinventory $20
Nigel A. $15
Michael B. $20
Otto S. $20
Damien G. $12
Simon G. $5
Lindsay D. $25
David S. $25
Laurent L. $40
Peter van G. $10
Graham S. $10
Peter N. $30
James A. $10
Dmitry I. $10
Edward R. $50
Roderick S. $30
Mason S. $5
Henning E. $20
John F. $20
Daniel F. $10
Armand H. $20
Daniel S. $20
James McD. $20
Shane McC. $10
Roberto P. $50
Derrell P. $20
Trevor O. $30
Patrick H. $25
Rick @SS $15
Gene H. $10
Aye A. M. $33
S. Cummings $25
Will F. $20
Get e-mail

Sign-up to join our mail­ing list. You'll receive e­mail notification when this site is updated. Your privacy is guaran­teed; this list is not sold, shared, or used for any other purpose. Click here for more infor­mation.

To unsubscribe, click here.

ดังนั้น เมื่อจู่ ๆ สหรัฐอเมริกาออกมาประกาศกฎการบินใหม่ที่ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าสมาร์ตโฟนขึ้นเครื่องและมีผลต่อเที่ยวบินจาก ๘ ประเทศตะวันออกกลาง ก็ทำให้ซู่ฉิง (และนักเดินทางอีกจำนวนมากทั่วโลก) ร้องอุทานว่า อ้าวเฮ้ย! ออกมา
dangM nanH meuuaF juuL juuL saL haL ratH aL maehM riH gaaM aawkL maaM bpraL gaatL gohtL gaanM binM maiL theeF haamF namM ooL bpaL gaawnM iL lekH thraawM nikH khaL naatL yaiL gwaaL saL maadF fo:hnM kheunF khreuuangF laeH meeM phohnR dtaawL thiaaoF binM jaakL bpaaetL bpraL thaehtF dtaL wanM aawkL glaangM gaawF thamM haiF suuF chingR laeH nakH deernM thaangM eekL jamM nuaanM maakF thuaaF lo:hkF raawngH ooL thaanM waaF aaoF heeuyH aawkL maaM
pronunciation guide
Phonemic Thaiดัง-นั้น-เมื่อ-จู่-จู่-สะ-หะ-รัด-อะ-เม-ริ-กา-ออก-มา-ปฺระ-กาด-กด-กาน-บิน-ไหฺม่-ที่-ฮ่าม-นำ-อุ-ปะ-กอน-อิ-เล็ก-ทฺรอ-นิก-ขะ-หฺนาด-ไหฺย่-กฺว่า-สะ-มาด-โฟน-คึ่น-เคฺรื่อง-และ-มี-ผน-ต่อ-เที่ยว-บิน-จาก-แปด-ปฺระ-เทด-ตะ-วัน-ออก-กฺลาง-ก้อ-ทำ-ไฮ่-ซู่-ฉิง-และ-นัก-เดิน-ทาง-อีก-จำ-นวน-มาก-ทั่ว-โลก-ร้อง-อุ-ทาน-ว่า-อ้าว-เฮ้ย-ออก-มา
IPAdaŋ nán mɯ̂ːa tɕùː tɕùː sà hà rát ʔà meː ríʔ kaː ʔɔ̀ːk maː pràʔ kàːt kòt kaːn bin màj tʰîː hâːm nam ʔùʔ pà kɔːn ʔìʔ lék tʰrɔː ník kʰà nàːt jàj kwàː sà mâːd foːn kʰɯ̂n kʰrɯ̂ːaŋ lɛ́ʔ miː pʰǒn tɔ̀ː tʰîːaw bin tɕàːk pɛ̀ːt pràʔ tʰêːt tàʔ wan ʔɔ̀ːk klaːŋ kɔ̂ː tʰam hâj sûː tɕʰǐŋ lɛ́ʔ nák dɤːn tʰaːŋ ʔìːk tɕam nuːan mâːk tʰûːa lôːk rɔ́ːŋ ʔùʔ tʰaːn wâː ʔâːw hɤ́ːj ʔɔ̀ːk maː
Royal Thai General Systemdang nan muea chu chu saha rat amerika ok ma prakat kot kan bin mai thi ham nam upakon ilekthronik khanat yai kwa samadfon khuen khrueang lae mi phon to thiao bin chak paet prathet tawan ok klang ko tham hai suching lae nak doen thang ik chamnuan mak thua lok rong uthan wa ao hoei ok ma

 [example sentence]
definition
"Therefore, when suddenly the United States announced new rules governing air travel which prohibits bringing electronic devices larger than smart phones on to airplanes flying from eight Middle Eastern countries, it caused me (and lots of travelers around the world) to cry out in protest, saying ‘Hey, what’s going on?’”."

categories
componentsดังนั้นdangM nanHso; therefore; in consequence; the aforementioned
เมื่อ meuuaF[indicating a point in time] when; on (a date)
จู่ ๆjuuL juuLunexpectedly; surprisingly; suddenly; out of the blue; all of a sudden
สหรัฐอเมริกาsaL haL ratH aL maehM riH gaaMUnited States of America , a country in North America
ออกมาaawkL maaM[resultative grammatical marker indicating "out" or "away"]
ประกาศ bpraL gaatLto announce; to proclaim; to declare; to notify; to publish
กฎ gohtLrule; regulation
การบินgaanM binMaviation; flying; flight [the activity]
ใหม่ maiL[is] new; modern; fresh
ที่ theeF[the relative pronouns] that; which; which is...
ห้าม haamF[is] forbidden; taboo; prohibited; banned
นำ namMto bring or convey
อุปกรณ์ ooL bpaL gaawnMequipment, apparatus, instrument, appliance, implement, tool, parts, accessory
อิเล็กทรอนิกส์ iL lekH thraawM nikH[Thai transcription of the foreign loanword] "electronic" or "electronics"
ขนาดใหญ่khaL naatL yaiL[of size, dimension] big; large; huge
กว่า gwaaL[suffix used for comparisons] than; more; -er
สมาร์ตโฟนsaL maadF fo:hnM[Thai transcription of foreign loanword] smartphone
ขึ้น kheunFto get on (a train, plane and bus), to get in (a car)
เครื่อง khreuuangFmachine; apparatus; engine; mechanical device
และ laeHand
มีผลต่อmeeM phohnR dtaawLto affect
เที่ยวบินthiaaoF binMflight
จาก jaakLfrom
 bpaaetLThai digit eight, 8
ประเทศ bpraL thaehtFnation; country
ตะวันออกกลางdtaL wanM aawkL glaangMthe Middle East
ก็ gaawFalso; too; as well; well...; [suggestion] should...
ทำให้thamM haiF[prefix which creates a verb from an adjective, corresponding to the English suffix (adj.)-en] to cause to be...; to make...; to effect...; to render as...
ซู่ฉิงsuuF chingRSue Ching, pen name of จิตต์สุภา ฉิน (Jitsupa Chin)
และ laeHand
นักเดินทางnakH deernM thaangMhiker; trekker; person who walks; traveler
อีก eekLanother; additional; more
จำนวน jamM nuaanMamount; number; quantity (of countable nouns)
มาก maakFmuch; many; very; more; so much; a great deal; seriously
ทั่วโลกthuaaF lo:hkFworldwide, the world over; throughout the world; all over the world; all around the world; global
ร้อง raawngHcry out; to scream; to exclaim; to weep; to sob; to yell; to roar; to squeal
อุทาน ooL thaanMto exclaim or interject
ว่า waaF[proposition complementizer] that...; as... [see examples]
อ้าว aaoF[an interjection used in front of a sentence when something turns out not as planned]
เฮ้ย heeuyHhey!
ออกมาaawkL maaM[resultative grammatical marker indicating "out" or "away"]

click here to submit a correction, drawing, image, audio recording, or comment for this page

click here to e-mail this page to a friend

page cached 5/26/2024 5:25:22 AM   online source for this page
Copyright © 2024 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.