thai-language.comInternet resource
for the Thai language
Lookup:
» more options here
Browse

F.A.Q. Check out the list of frequently asked questions for a quick answer to your inquiry

e-mail the author
guestbook
site settings
site news
bulk lookup
Bangkok
Thanks for your

recent donations!

Narisa N. $+++!
John A. $+++!
Paul S. $100!
Mike A. $100!
Eric B. $100!
John Karl L. $100!
Don S. $100!
John S. $100!
Peter B. $100!
Ingo B $50
Peter d C $50
Hans G $50
Alan M. $50
Rod S. $50
Wolfgang W. $50
Bill O. $70
Ravinder S. $20
Chris S. $15
Jose D-C $20
Steven P. $20
Daniel W. $75
Rudolf M. $30
David R. $50
Judith W. $50
Roger C. $50
Steve D. $50
Sean F. $50
Paul G. B. $50
xsinventory $20
Nigel A. $15
Michael B. $20
Otto S. $20
Damien G. $12
Simon G. $5
Lindsay D. $25
David S. $25
Laurent L. $40
Peter van G. $10
Graham S. $10
Peter N. $30
James A. $10
Dmitry I. $10
Edward R. $50
Roderick S. $30
Mason S. $5
Henning E. $20
John F. $20
Daniel F. $10
Armand H. $20
Daniel S. $20
James McD. $20
Shane McC. $10
Roberto P. $50
Derrell P. $20
Trevor O. $30
Patrick H. $25
Rick @SS $15
Gene H. $10
Aye A. M. $33
S. Cummings $25
Will F. $20
Get e-mail

Sign-up to join our mail­ing list. You'll receive e­mail notification when this site is updated. Your privacy is guaran­teed; this list is not sold, shared, or used for any other purpose. Click here for more infor­mation.

To unsubscribe, click here.

เมื่อชาวบ้านทราบว่า จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี ปรากฏว่า พสกนิกรทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงไปจนถึงผู้สูงอายุจากที่ต่าง ๆ พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาจับจองลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อรอการถวายพระพร
meuuaF chaaoM baanF saapF waaF jaL meeM o:hM gaatL daiF khaoF faoF pheuuaF thaL waaiR khwaamM johngM rakH phakH deeM bpraaM gohtL waaF phaH sohkL niH gaawnM thookH phaehtF thookH waiM dtangF dtaaeL luukF lekH dekL daaengM bpaiM johnM theungR phuuF suungR aaM yooH jaakL theeF dtaangL dtaangL phraawmH jaiM ganM suaamR seuuaF seeR leuuangR maaM japL jaawngM laanM phraH baawM rohmM maH ruupF sohngM maaH pheuuaF raawM gaanM thaL waaiR phraH phaawnM
pronunciation guide
Phonemic Thaiเมื่อ-ชาว-บ้าน-ซาบ-ว่า-จะ-มี-โอ-กาด-ได้-เค่า-เฟ่า-เพื่อ-ถะ-หฺวาย-คฺวาม-จง-รัก-พัก-ดี-ปฺรา-กด-ว่า-พะ-สก-นิ-กอน-ทุก-เพด-ทุก-วัย-ตั้ง-แต่-ลูก-เล็ก-เด็ก-แดง-ไป-จน-ถึง-พู่-สูง-อา-ยุ-จาก-ที่-ต่าง-ต่าง-พฺร้อม-ไจ-กัน-สวม-เซื่อ-สี-เหฺลือง-มา-จับ-จอง-ลาน-พฺระ-บอ-รม-มะ-รูบ-ซง-ม้า-เพื่อ-รอ-กาน-ถะ-หฺวาย-พฺระ-พอน
IPAmɯ̂ːa tɕʰaːw bâːn sâːp wâː tɕàʔ miː ʔoː kàːt dâj kʰâw fâw pʰɯ̂ːa tʰà wǎːj kʰwaːm tɕoŋ rák pʰák diː praː kòt wâː pʰá sòk níʔ kɔːn tʰúk pʰêːt tʰúk waj tâŋ tɛ̀ː lûːk lék dèk dɛːŋ paj tɕon tʰɯ̌ŋ pʰûː sǔːŋ ʔaː júʔ tɕàːk tʰîː tàːŋ tàːŋ pʰrɔ́ːm tɕaj kan sǔːam sɯ̂ːa sǐː lɯ̌ːaŋ maː tɕàp tɕɔːŋ laːn pʰráʔ bɔː rom má rûːp soŋ máː pʰɯ̂ːa rɔː kaːn tʰà wǎːj pʰráʔ pʰɔːn
Royal Thai General Systemmuea chao ban sap wa cha mi okat dai khaofao phuea thawai khwam chong rak phakdi prakot wa phasoknikon thuk phet thuk wai tang tae luk lek dek daeng pai chon thueng phu sung ayu chak thi tang tang phrom chai kan suam suea si lueang ma chap chong lan phra boromma rup song ma phuea ro kan thawai phra phon

 [example sentence]
definition
"Whenever [Thai] people learn that there will be an opportunity to have an audience with [The King] (and) to demonstrate their loyalty, they, [his] subjects of all sexes and ages, from the youngest of children to the elderly, from various places, join together and don their yellow shirts and blouses and find a place (for themselves) at the equestrian statue of King Chulalongkorn to wait to pay their respects to the King."

componentsเมื่อ meuuaF[indicating a point in time] when; on (a date)
ชาวบ้านchaaoM baanFvillagers; "common folks"; the people; the hoi polloi, the salt of the earth; ordinary people
ทราบ saapF[polite] to know a fact or piece of information
ว่า waaF[proposition complementizer] that...; as... [see examples]
จะ jaL[auxiliary verb indicating future tense—must be used with another verb] will; shall
มีโอกาสmeeM o:hM gaatLto have a chance or opportunity
ได้ daiFcan; to be able; is able; am able; may; might [auxiliary of potential, denoting possbility, ability, or permission]
เข้าเฝ้าฯkhaoF faoFto have an audience with royalty; be receive in audience; appear before royalty [abbreviation for เมื่อชาวบ้านทราบว่า จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี ปรากฏว่า พสกนิกรทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงไปจนถึงผู้สูงอายุจากที่ต่าง ๆ พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาจับจองลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อรอการถวายพระพร]
เพื่อ pheuuaFfor; on behalf of; for the purpose of...
ถวาย thaL waaiRto give; offer; present; make a donation to a monk
ความจงรักภักดีkhwaamM johngM rakH phakH deeMallegiance; fidelity; loyalty
ปรากฏ bpraaM gohtLto appear; to seem; to reveal
ว่า waaF[proposition complementizer] that...; as... [see examples]
พสกนิกร phaH sohkL niH gaawnMinhabitant; citizen; people; civilian
ทุก thookHevery; each
เพศ phaehtFgender; sex; form; sort; -hood
ทุก thookHevery; each
วัย waiM[referring to an period of a person's age] years
ตั้งแต่dtangF dtaaeLsince; from [indicating a span of time or distance or a range of items or varieties] from (...'a' to 'z')
ลูกเล็กเด็กแดงluukF lekH dekL daaengMlittle children; young children and babies
ไปจนถึงbpaiM johnM theungRall the way up to; including
ผู้สูงอายุphuuF suungR aaM yooHelderly person; old person
จาก jaakLfrom
ที่ theeFplace, site, location, area, (a plot of) land; [of booking and reservation] seat
ต่าง ๆdtaangL dtaangLvarious; assorted; miscellaneous
พร้อมใจphraawmH jaiMto unite; join together
กัน ganMtogether with
สวม suaamRto wear; to put on; to dress with; to cover; to clothe
เสื้อ seuuaFshirt; blouse; jacket
สีเหลือง seeR leuuangRthe color yellow    
มา maaMto come; <subject> comes
จับจองjapL jaawngMto land
ลาน laanMyard; lawn; court; courtyard; open space; plaza; grounds
พระบรมรูปทรงม้าphraH baawM rohmM maH ruupF sohngM maaHThe Equestrian statue of King Chulalongkorn in Bangkok
เพื่อ pheuuaFfor; on behalf of; for the purpose of...
รอ raawMto wait; to stay; to linger; to remain; to go slowly
การ gaanM[placed before a verb or noun to create a noun which indicates a general activity, process, or state] the process of..., the activity of..., an enactment of..., the state of... [see notes]
ถวายพระพรthaL waaiR phraH phaawnM[a formal blessing given to royalty by priests] bless Your Highness

click here to submit a correction, drawing, image, audio recording, or comment for this page

click here to e-mail this page to a friend

page cached 6/18/2024 6:08:05 PM   online source for this page
Copyright © 2024 thai-language.com. Portions copyright © by original authors, rights reserved, used by permission; Portions 17 USC §107.